RM220.00 - RM345.00 RM325.00 - RM450.00
Amplifier Suara Luar/ Suara Dalam Runah Burung Walet/ Swiftlet Fam
Price RM220.00 - RM345.00 RM325.00 - RM450.00
Product SKU 10000087-01
Brand SKY SOUND
Size (L x W x H) 27 cm x 28 cm x 12 cm
Availability 8
Amplifier
Quantity
Description

1. SKY SOUND Mini Amplifier SK-88
- Mudah & senang ditukar ke Penguji Lokasi
- 2 pemain aka pembaca USB & kad yang dapat 2 trek bunyi secara serentak
- 4-saluran keseluruhan: 2-saluran setiap pemain
- Penggunaan yang disyorkan: 20 tweeter piezo biasa setiap saluran
- DC & AC dikendalikan
- Disyorkan untuk digunakan pada tweeter heksagon & rumah burung walit bersaiz kecil

 

Sekiranya voltan tidak stabil di pinggir bandar atau anda ingin mencari penguat yang murah untuk digunakan di rumah burung walit dengan sedikit pembesar suara, [SK88] boleh menjadi pilihan tepat untuk digunakan secara langsung pada voltan yang sangat tidak stabil (8-15V dan 110-250V) .

 

Penguat ini mempunyai 2 pembaca kad, yang dapat memainkan 2 lagu pada masa yang sama. 1 penguat sama dengan dua penguat biasa, WOW!

 

2 pembaca kad mempunyai 2 output masing-masing, sejumlah 4 output. Kawalan tahap suara mempunyai tombol individu untuk setiap saluran.

 

Ia juga sangat ringan dan berguna; anda boleh menggunakan palam DC secara langsung pada soket rokok kereta untuk menjadikannya sebagai penguji lokasi untuk memanggil burung untuk ujian populasi lokasi.

 

Kelemahan terbesar penguat ini ialah keluaran kuasanya terlalu kecil untuk digunakan di rumah burung walit dengan terlalu banyak tweeter (Penggunaan yang disarankan 20 tweeter per saluran x 4 = 80 tweeter), tetapi dapat digunakan untuk pembesar suara heksagon, lubang masuk , atau rumah burung walit bersaiz kecil.

 

Ia mempunyai bahagian komponen yang lebih sedikit dan mempunyai kemungkinan kerosakan bahagian yang lebih sedikit, jadi lebih tahan lama. Selain itu, terdapat juga kipas di dalam untuk tujuan penyejukan. Sekiranya anda mencari penguat bersaiz kecil yang berpatutan, ini adalah untuk anda beli untuk memenuhi keperluan anda.

 

2. SKY SOUND Amplifier KX-6 2-Channel 60Watt for Swiftlet Farming
- Kuasa output 60 watt
- 2 saluran
- 2 kawalan kelantangan individu
- Boleh menyokong kuasa input AC & DC
- Boleh menyokong hingga 220 unit tweeter piezo
- Pengubah tembaga 100% penuh

 

3. NIKKODO Amplifier NK-303 AC/DC 2-Channel 38W
- Penguat bersaiz kecil yang sesuai untuk menarik suara, menyatukan suara (untuk penggunaan tweeter heksagon) dan penggunaan suara dalaman
- Boleh meletupkan hingga 120-150 unit tweeter piezo secara keseluruhan

Terdapat fungsi rakaman dan anda boleh menambah pembelian dengan mikrofon

Spesifikasi: -
- 30W x 2 / 8ohm (dalam AC beroperasi)
- 18W x 2 / 8ohm (dalam DC beroperasi)
- Pemain MP3 c / w kad SD & port USB
- Rakaman MP3 dengan kawalan tahap Rec
- Output fon kepala untuk pemantauan
- Penerima Bluetooth
- 2 sumber input yang boleh dipilih
- 1 output pra-amp
- 2 input mikrofon dengan kawalan tahap
- Kesan Echo dan Kelewatan Digital
- 2 nada muzik Band dengan kesan Loudness
- 1 terminal output pembesar suara kumpulan
- 1 caj pembesar suara kumpulan melalui terminal

 

Dimensi (H x W x D mm): 100 x 320 x 300


1. SKY SOUND Mini Amplifier SK-88
- Handy & convenient to be converted to Location Tester
- 2 players aka USB & card readers which can 2 sound track simultaneously
- 4-channel in total : 2-channel per player
- Recommended usage : 20 normal piezo tweeters per channel
- DC & AC operated
- Recommended for the usage on hexagonal tweeters & small-sized swiftlet houses

If the voltage is unstable in the suburbs or you want to find a cheap amplifier to use in swiftlet house with few speakers, [SK88] could be the right choice to be used directly at very unstable voltages (8-15V and 110-250V).

 

This amplifier has 2 card readers, which can play 2 songs at the same time. 1 amplifier is equal to two ordinary amplifiers, WOW!

2 card readers have 2 outputs each, a total of 4 outputs. The sound level control has individual knob for every channel.

 

It is also very light and handy; you can directly use the DC plug on the car cigarette socket to make it as the location tester to call the bird for the location population testing.

The biggest disadvantage of this amplifier is that its power output is too small to be used in a swiftlet house with too many tweeters (Recommended usage 20 tweeters per channel x 4=80 tweeters), but it can be used for hexagonal speakers, entrance holes, or small-sized swiftlet house.

It has fewer component parts and has less chances of damage of parts, so it is more durable. On top that, there is also a fan inside for cooling purpose. If you are looking for an affordable, small-sized amplifier, this is it for you to purchase to accommodate your need.

 

2. SKY SOUND Amplifier KX-6 2-Channel 60Watt for Swiftlet Farming
- 60 watt output power
- 2-channel
- 2 individual volume control
- Can support both AC & DC input power
- Can support up to 220 units piezo tweeters
- Full 100% copper transformer

 

3. NIKKODO Amplifier NK-303 AC/DC 2-Channel 38W
- Small sized amplifier which is suitable for pulling sound, pooling sound (for hexagonal tweeters use) and internal sound use
- Can blast up to 120-150 units piezo tweeters in total

There is recording function and you can add-on the purchase with mic

Specifications:-
- 30W x 2/8ohm (in AC operate)
- 18W x 2/8ohm(in DC operate)
- MP3 Player c/w SD card& USB port
- MP3 Recording with Rec level control
- Headphone output for monitoring
- Bluetooth Receiver
- 2 selectable input source
- 1 Pre-amp output
- 2 microphone input with level control
- Digital Echo and Delay effect
- 2 Band music tone wit Loudness effect
- 1 Group speaker output terminal
- 1 Group speaker charge over terminal

 

Dimension (H x W x D mm): 100 x 320 x 300